Photos

"photo book by T.E. Priemon" http://stores.lulu.com/photonality1084


Natsuki Tamura


Natsuki Tamura

(photo by Toru Sasaki)
n003.zip (2.5 MB TIFF)
n003.jpg (200.2k)

Natsuki Tamura

(photo by Bryan Murray)

n008.jpg (6.1M)

Natsuki Tamura

(photo by Bryan Murray)

n009.jpg (25.6M)

photo "nastuki tamura"

Natsuki Tamura

n007.jpg (4.68M)

photo "natsuki tamura"

Natsuki Tamura

n006.jpg (4.67M)


Satoko Fujii

photo "satoko fujii"

Satoko Fujii

(photo by Natsuki Tamura)

s008.jpg (1.64M)

Satoko Fujii

(photo by Toru Sasaki)

s007.jpg (869.2k)

Satoko Fujii

(photo by Bryan Murray)

s0013 (21.4M)

Satoko Fujii

(photo by Bryan Murray)

s0015 (16.6M)

 

Satoko Fujii

(photo by Bryan Murray)

s0014.jpg (20.5M)

 

 

 

Satoko Fujii

(photo by Bryan Murray)

s0016.jpg (29.4M)

 (

DUO Fujii - Tamura

Satoko Fujii  -  Natsuki Tamura

(photo by Bryan Murray)

d001.jpg (18.8M)

Satoko Fujii  -  Natsuki Tamura

(photo by Bryan Murray)

d002.jpg (25.5M)


Satoko Fujii Four

Satoko Fujii Four

 from the left, Satoko Fujii, Natsuki Tamura,

Mark Dresser, Jim Black

(photo by Ryo Natsuki)

q001.zip (2.1 MB TIFF)

q001.jpg (572.3k)

Satoko Fujii Four

from the left, Natsuki Tamura,@Satoko Fujii,

Jim Black, Mark Dresser

(photo by Thomas King)

q003.jpg (1205.3k)

 


Gato Libre

Gato Libre

from the left,

 Natsuki Tamura,  Norikatsu Koreyasu,

 Kazuhiko Tsumura,  Satoko Fujii

gato.jpg 3.1M

Gato Libre

from the left,

 Natsuki Tamura,@Satoko Fujii, Yasuko Kaneko,  Kazuhiko Tsumura

gato2.jpg 3.4M


Satoko Fujii ma-do

Satoko Fujii ma-do

from the left,

 Akira Horikoshi,  Natsuki Tamura,

 Satoko Fujii,  Norikatsu Koreyasu

(photo by Masayo Nabeshima)

ma-do.jpg (3.25M)

photo "ma-do"

Satoko Fujii ma-do

from the left,

Natsuki Tamura,Akira Horikoshi,

Satoko Fujii,  Norikatsu Koreyasu

(photo by Kazuko Koreyasu)

ma-do_2.jpg (2.75M)


Satoko Fujii Quartet


Satoko Fujii Quartet

from the left, Takeharu Hayakawa, Tatsuya Yoshida,

Natsuki Tamura, Satoko Fujii

(photo by Toru Sasaki)
q002.zip (3.8 MB TIFF)
q002.jpg (300.3k)

 

 


Junk Box
Junk Box

from the left, Natsuki Tamura, Satoko Fujii, John Hollenbeck

(photo by Kate Schroeder)
Junk Box.jpg (5.8M)

 

 


KAZE


KAZE

from the left, Natsuki Tamura, Peter Orins,

Christian Pruvost, Satoko Fujii

(photo by Alexandre Noclain)
kaze-8.jpg (4M)

 

 


Satoko Fujii New Trio
Satoko Fujii New Trio

from the left, Takashi Itani, Satoko Fujii,

Todd Nicholson

(photo by Natsuki Tamura)
new trio 1.jpg (4.2M)

 

new trio 2.jpg

Satoko Fujii New Trio

from the left, Takashi Itani, Satoko Fujii,

Todd Nicholson

(photo by Natsuki Tamura)

new trio 2.jpg (3.7M)

 


Satoko Fujii New Trio +1ntrio+one_1.jpg
Satoko Fujii New Trio +1

from the left, Natsuki Tamura, Satoko Fujii, Todd Nicholson,

Takashi Itani

(photo by Miyoko Hayashi)
ntrio+one_1.jpg (1.5M)

 

 

 

 


Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble
Satoko Fujii Min-Yoh Ensemble

from the left, Satoko Fujii, Andrea Parkins, Curtis Hasselbring, Natsuki Tamura

(photo by Hashimoto Hiroyuki)
min-yoh ensemble.jpg (2.8M)

 

 


Satoko Fujii Orchestra New York
Satoko Fujii Orchestra New York

from the left, Stomu Takeishi, Joey Sellers, Curtis Hasselbring, Joe Fiedler, Briggan Krauss, Andy Laster, Oscar Noriega, Dave Ballou, Steven Berstein, Tony Malaby, Satoko Fujii, Aaron Alexander, Natsuki Tamura, Herb  Robertson, Ellery Eskelin

sfony.jpg (3.7M)

 

 


Satoko Fujii Orchestra Tokyo
Satoko Fujii Orchestra Tokyo

from the left, Kelly Churko, Sachi Hayasaka, Kunihiro Izumi, Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura, Ryuichi Yoshida

the second line from the left, Toshiki Nagata, Satoko Fujii, Natsuki Tamura, Yusaku Shirotani, Takao Watanabe, Yoshihito Fukumoto,

Akira Horikoshi, Haguregumo Nagamatsu, Toshihiro Koike, Yasuyuki Takahashi

(photo by Miho Watanabe)

sfoTokyo.jpg (1.1M)