Zakopane

 

 1.Negotiation Steps

 2.Desert Ship

 3.Zee

 4.Sakura

 5.Tropical Fish

 6.Zakopane

 7.Trout

 8.Inori

  

 SATOKO FUJII ORCHESTRA TOKYO

 Sachi Hayasaka ...s.sax a.sax

 Kunihiro Izumi ... a.sax

 Kenichi Matsumoto, Masaya Kimura ...t.sax

 Ryuichi Yoshida ...b.sax

 Natsuki Tamura, Yoshihito Fukumoto,

 Takao Watanabe,  Yusaku Shirotani ...trumpet

 Haguregumo Nagamatsu, Yasuyuki Takahashi,

 Toshihiro Koike ...trombone

 Kelly Churko ...guitar

 Toshiki Nagata ...bass

 Akira Horikoshi ...drums

 

cd jacket "Zakopane"

Libra 216-027

 


 

Return to Home
Close